Kultura stolování


Tou nejznámÄ›jší pouÄkou, která by se mÄ›la dodržovat nejen pÅ™i návÅ¡tÄ›vě restauraÄního zařízení, ale i doma, je mnohdy ne úplnÄ› dodržována. A to je hlasitý projev, jako je mlaskání, srkání bÄ›hem jídla. Rovněž mluvit s plnými ústy je pro okolí nepříjemné. StejnÄ› jako smrkání a použití párátek bez zakrytí úst. Je nesmírnÄ› důležité dodržovat vÅ¡echna pravidla kultivovaného stolování v přítomnosti dÄ›tí. Které vlastním příkladem uÄíte a dobrý základ dáte pro celý život. To, že je nevhodné se opírat lokty o stůl vÄ›tÅ¡ina lidí dodržuje, ale udržet paže pÅ™itisknuté k tÄ›lu bÄ›hem celé doby u stolu už mnozí nezvládnou. A obÄas lokty Å¡Å¥ouchají, sice nechtÄ›nÄ›, do spolustolovníků. PÅ™edejít tomu lze je vzpřímeným posedem na židli. Kterým si lze nejen uchránit obleÄení od pomaÄkání, ale zároveň se bÄ›hem celé doby u stolu lépe dýchá. 

Rodinný oběd

SprávnÄ› držet příbor se dÄ›ti uÄí už od maliÄka. Hrot vidliÄky směřovat do talíře, neolizovat nůž, zbyteÄnÄ› jím neÅ¡ermovat a hlídat si, aby z příboru vyÄuhovala z dlaní jenom jeho tÅ™etina. Pro mnohé z nás je nutné si pravidla správného využívání příborů zopakovat pÅ™ed návÅ¡tÄ›vou slavnostní tabule. Na které se bude podávat nÄ›kolik chodů. A pÅ™esnÄ› ve stejném poÄtu budou na stole pÅ™ipraveny příbory. I tato situace, se kterou se mnozí z nás nesetkávají Äasto, má jedno důležité pravidlo. Které nás zbaví ostychu z případné chyby. Vždycky se zaÄíná jíst příborem, který je od talíře na nejvzdálenÄ›jší pozici.

Letní hostina

Velkým tématem je i konverzace u stolu. PÅ™estože se říká, že se u jídla nemluví, ve spoleÄnosti lidí na hostinÄ› to snad ani není možné. Důležitá jsou ale témata, která se u stolu Å™eší. RozhodnÄ› by nemÄ›la být kontroverzní. Vyhýbat je nutné debatám o politice, obzvláštÄ›, pokud se spoleÄnost v názorech liší. Udržovat bÄ›hem jídla s více lidmi je potÅ™eba i rychlost, jakou je snÄ›deno. Nehltat a radÅ¡i trochu zpomalit. A nekoukat spolustolovníkům do talířů. PÅ™ipíjet se dá jak vínem, tak sektem. Které se drží za stopku, aby nápoj nezteplal. Panákem tvrdého alkoholu Äi pivem se neÅ¥uká. NaplnÄ›né skleniÄky se pouze pozvedávají. V souÄasné dobÄ› je zlozvykem pokládat na stůl mobilní telefon. Který by mÄ›l urÄitÄ› zůstat v kapse.